شعبهمحمولهتاریخمبدامقصدبار اعلامی
گسترش ترابر شمیم-سیرجانآهن اسفنجی1399/12/19 سیرجانمبارکه 6