شعبهمحمولهتاریخمبدامقصدبار اعلامی
گسترش ترابر شمیم-سیرجانسنگ آهن2020-11-29T01:22:14.07 معدن شماره یک گل گهراهواز 100
گسترش ترابر شمیم-سیرجانگندله2020-11-29T00:22:54.87 معدن شماره یک گل گهرشرکت فولاد آذربایجان 40
گسترش ترابر شمیم-سیرجانآهن اسفنجی2020-11-29T00:15:50.553 معدن شماره یک گل گهرمجتمع فولاد مبارکه اصفهان 12
گسترش ترابر شمیم-سیرجانسنگ آهن2020-11-29T00:13:00.907 معدن شماره 3 گل گهرفولاد سنگان خواف 50
گسترش ترابر شمیم-سیرجانگندله2020-11-29T00:06:22.763 معدن شماره یک گل گهرسفید دشت بروجن 25