شعبهمحمولهتاریخمبدامقصدبار اعلامی
گسترش ترابر شمیم-سیرجانآهن اسفنجی2021-06-25T00:30:36.663 سیرجانمبارکه 2
گسترش ترابر شمیم-سیرجانگندله2021-06-25T00:11:09.893 سیرجانسفید دشت بروجن 10