شعبهمحمولهتاریخمبدامقصدبار اعلامی
گسترش ترابر شمیم -تهرانبرنج2020-04-08T12:51:26.34 تهرانکرمان 1
گسترش ترابر شمیم (اراک)تیرچه بلوک انواع2020-04-08T12:48:57.34 اراکسیرجان 1
گسترش ترابر شمیم (اراک)انواع مخزن2020-04-08T11:44:10.52 اراکتهران 1
گسترش ترابر شمیم - اهوازلوازم حفاری2020-04-08T10:52:21.167 اهوازاهواز 1
گسترش ترابر شمیم-اصفهانانواع مخزن2020-04-08T10:50:45.683 اصفهانتهران 1
گسترش ترابر شمیم - اهوازلوازم حفاری2020-04-08T10:45:53.2 اهوازدشت آزادگان 1
گسترش ترابر شمیم - اهوازلوازم حفاری2020-04-08T10:39:21.513 اهوازدشت آزادگان 1
گسترش ترابر شمیم-سیرجانآهن اسفنجی2020-04-08T09:54:19.577 سیرجانمبارکه 25
گسترش ترابر شمیم-اصفهانانواع مخزن2020-04-08T09:39:31.13 اصفهانایذه 1
گسترش ترابر شمیم -تهراننایلون2020-04-08T08:13:14.197 تهرانمشهد (خراسان) 1
گسترش ترابر شمیم -تهرانرب2020-04-08T07:41:41.05 تهرانتهران 1
گسترش ترابر شمیم -تهرانرب2020-04-08T07:36:54.24 تهرانتهران 1
گسترش ترابر شمیم -تهرانرب2020-04-08T07:28:38.993 تهرانتهران 1
گسترش ترابر شمیم-سیرجانآهن اسفنجی2020-04-08T00:38:58.29 سیرجانمبارکه 27
گسترش ترابر شمیم-سیرجانکنستانتره سنگ آهن2020-04-08T00:10:46.5 سیرجانخواف 40
گسترش ترابر شمیم-سیرجانگندله2020-04-08T00:08:15.737 سیرجانسفید دشت بروجن 40
گسترش ترابر شمیم-سیرجانسنگ آهن2020-04-08T00:03:57.583 سيرجان، استان کرماناهواز، استان خوزستان 15